Skip to content
Nielson Zonwering & Montage, uw lokale partner voor kwalitatief goede zonwering en persoonlijk contact

Algemene Voorwaarden Nielson Zonwering & Montage

Artikel 1- Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Nielson Zonwering & Montage doet en/of op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk tussen Nielson Zonwering & Montage en de opdrachtgever. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en Nielson Zonwering & Montage gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2- Het aanbod

1. Het aanbod is geldig gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij uit het aanbod anders blijkt.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en/of te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

Artikel 3- Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Nielson Zonwering & Montage door de opdrachtgever en andersom. De overeenkomst gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke weg of per e-mail.

2. In geval van aanvaarding per e-mail door de opdrachtgever bevestigt Nielson Zonwering & Montage per e-mail de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt Nielson Zonwering & Montage de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel per e-mail.

3. Nielson Zonwering & Montage vermeldt bij of direct na het tot stand komen van de overeenkomst de betalingswijze.

Artikel 4- Verplichtingen van Nielson Zonwering & Montage

1. Nielson Zonwering & Montage zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

2. Nielson Zonwering & Montage zal de opdrachtgever wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies.
 • Gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5- Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt Nielson Zonwering & Montage in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van eventuele voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen).

3. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Nielson Zonwering & Montage behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de opdrachtgever Nielson Zonwering & Montage daarvan tijdig in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Nielson Zonwering & Montage te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. De opdrachtgever dient gebreken aan het werk binnen vijf dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk of per e-mail aan Nielson Zonwering & Montage te melden. Nielson Zonwering & Montage dient vervolgens te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld ingediende gebreken te controleren en beoordelen.

7. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 • Onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 6- Betaling

1. Betaling wordt gedaan op een door Nielson Zonwering & Montage aangewezen rekening.

2. Tenzij anders is overeengekomen vindt de betaling plaats na oplevering van het werk.

3. Voor het uitvoeren van de betaling zal Niels Zonwering & Montage de factuur per e-mail toesturen.

3. Deze factuur dient door de opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 7- Niet tijdige betaling

1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Niettemin zendt Nielson Zonwering & Montage na het verstrijken van die datum aan de opdrachtgever één betalingsherinnering en heeft de opdrachtgever de gelegenheid alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is Nielson Zonwering & Montage gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van het betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3. Nielson Zonwering & Montage is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Nielson Zonwering & Montage met betrekking tot de invordering van het aan Nielson Zonwering & Montage verschuldigde en niet tijdig betaalde, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft Nielson Zonwering & Montage eigenaar van de geleverde materialen zolang de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst. De betalingsverplichting zal te allen tijde blijven bestaan.

Artikel 9- Garanties

1.Voor de onderstaande producten gelden de volgende garantietermijnen en het percentage van de vergoeding:

 • Buitenzonwering en rolluiken
  Constructie en doeken exclusief (elektrische) bedieningsonderdelen: 5 jaar
  Eerste en tweede jaar: 100%
  Derde en vierde jaar: 75%
  Vijfde en tevens laatste jaar: 50%
 • Raamdecoratie: 1 jaar 100%
 • Horren
  Constructie: 5 jaar 100%
  Gaas en koorden: 1 jaar 100%
 • In geval van elektrische aansturing van de hierboven genoemde producten
  Motor: 5 jaar 100%
  Losse producten zoals bijvoorbeeld een smart home box, afstandsbediening, schakelaar of sensor: 2 jaar 100%
  (batterijen niet inbegrepen)
 • In geval van handmatige bediening van de hierboven genoemde producten
  Oogwindwerk en/of slingerstang: 5 jaar 100%
  Alle overige handbedieningen of onderdelen daarvan: 2 jaar 100%
 • Arbeidsloon in verband met het uitvoeren van bovengenoemde garantie:
  Gelijk aan de termijn en het percentage zoals bij de producten of onderdelen is genoemd
 • De eventuele huur van hoogwerkers, steigers, waterpontons en dergelijke ten behoeve van het uitvoeren van bovengenoemde garantie vallen niet binnen de garantieregeling en zijn voor rekening van de opdrachtgever

2. De garantie vervalt als:

 • De gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat ze zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk of per e-mail aan Nielson Zonwering & Montage zijn gemeld;
 • Gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
 • Gebreken zijn veroorzaakt door een fout of onzorgvuldig gebruik van de opdrachtgever of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • Gebreken het gevolg zijn van geen of onjuist onderhoud;
 • Gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de opdrachtgever of door derden.

Artikel 10- Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Nielson Zonwering & montage is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top